SPA = BTC0.00

လမ္းျပေျမပုံ

ဝက္ဘ္ဆုိကhttps://sparta.top
ဝက္ဘ္ပိုက္ဆံအိတhttps://wallet.sparta.top
ဘေလာ့ခ္ခ်ိတ္ဆက္မႈစူးစမ္း႐ွာေဖြသူhttps://blockchain.sparta.top
လဲလွယ္မႈမ်ားခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ API
ေၾကာ္ျငာဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား-
 • အမွတ္တံဆိပ္စာအုပ္၊
 • ေဈးကြက္႐ွာေဖြေရးလက္စြဲ၊
 • မိတ္ဆက္တင္ျပမႈ၊
 • ေၾကာ္ျငာအေရာင္းလုပ္ငန္း၊
 • အေမးမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ား။
 လုပ္ငန္းလည္ပတ္စနစ္(OSes) မ်ားအားလုံးအတြက္compiled nodeတစ္ခုဖန္တီးျခင္း-
 • Windows,
 • MacOS,
 • Linux.
တိုကင္စာရင္းထည့္သြင္းရန္sigen.pro
တိုကင္စာရင္းထည့္သြင္းရန္btc-alpha.com
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီေဖာ္ျပေသာကြန္ရက္ဂရပ္ပုံမ်ားႏွင့္ စာရင္းဇယားမ်ား။
ဝက္ဘ္ဆိုက္၊ပိုက္ဆံအိတ္ႏွင့္ဘေလာ့ခ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ စူးစမ္း႐ွာေဖြျခင္းတို႔ကို ဘာသာေပါင္း 20 မ်ဳိးသို႔ဘာသာျပန္ဆုိျခင္း။
အသုံးပြုသူလွယ်ကူစေသော forging ဆော့ဝဲလ်ကို ရိုးရှင်းသော ဝပ်ဆိုဒ်ပုံစံဖြင့်ဖန်တီးပါ။
Develop a new website design: more convenient and informative.
စေတာ့အိတ္စ္ခ်ိန္းႏွင့္p2pစႀကႍမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာစာရင္းမ်ား။
လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားစာရင္း (coinmarketcap.com).
ပုံသြင္းျခင္းဂဏန္းတြက္စက္
ကြန္ပ်ဴတာပိုက္ဆံအိတ္
 • MacOS,
 • Linux,
 • Windows,
 • Chrome OS.
ဖုန္းပိုက္ဆံအိတ္
 • Android,
 • iOS,
 • Windows,
 • Blackberry.
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ဟာ့ဒ္ဝဲလ္ ပိုက္ဆံအိတ္ ဖန္တီးျခင္းသို႔မဟုတ္ ႐ွိႏွင့္ၿပီးသား ဟာ့ဒ္ဝဲပိုက္ဆံအိတ္မ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း။
nLocktime လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား။ ၎တုိ႔ကို သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္သာ ကြန္ရက္ကို အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါမည္။ ယင္းသည္ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ မဟုတ္ေသာ လဲလွယ္မႈမ်ားအတြက္အလြန္အဆင္ေျပပါသည္။
မ်ားစြာေသာလက္မွတ္မ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ပိုက္ဆံအိတ္မွ ေဒတာမ်ားကုိခုိးယူရန္ ႀကိဳးစားေသာလူလိမ္မ်ားလက္မွ ကာကြယ္ႏုိ္င္မည့္ ထပ္တိုး အကာအကြယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကြန္ရက္သုံးစြဲသူ တစ္ဦးသည္ အျခားယုံၾကည္ရေသာ ကြန္ရက္သုံးစြဲသူ တစ္ဦးအား ခြဲျခားသိ႐ွိႏုိင္ပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုကို သုံးစြဲသူ၏ လိပ္စာမွ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ၿပီးသူသို႔မဟုတ္ သူမ၏ သည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုအတည္ျပဳရန္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ရန္သူသို႔မဟုတ္ သူမ၏ ကိုယ္စားလွယ္သည္ ေတာင္းခံခ်က္တစ္ခုကို ရ႐ွိမည္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆုိရလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ၎တုိ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါဘဲအတည္ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ သင့္ ပိုက္ဆံအိတ္အား လက္မွတ္မ်ားစြာ လိုအပ္မႈ ႐ွိမ႐ွိကို သင္ဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
ပုိက္ဆံအိတ္ တစ္အိတ္ BIP-31/BIP-44 အတြက္ လိပ္စာေပါင္းမ်ားစြာကုိ အသုံးျပဳျခင္း။
အၿမဲေျပာင္းလဲေနေသာ ဘေလာ့ခ္အ႐ြယ္အစားသည္ hard fork မလိုအပ္ဘဲ ကြန္ရက္အ႐ြယ္အစားႏွင့္ အေျခအေနကို ပံ့ပိုးေပးျခင္း။
ဘေလာ့ခ္အဆက္ဆက္ အႀကိမ္ေရကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္စြမ္း႐ွိေသာေၾကာင့္ လိုအပ္ပါက hard fork မလိုအပ္ဘဲ ကြန္ရက္ အတိုင္းအတာကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္ျခင္း။
ဘေလာ့ခ္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေရအတြက္ကို အၿမဲေျပာင္းလဲႏုိင္ေသာေၾကာင့္ လိုအပ္ပါက hard fork မလိုအပ္ဘဲ ကြန္ရက္ အတိုင္းအတာကုိ ေျပာင္းလဲႏုိင္ျခင္း။
 ေဒသခံ ေငြလဲေကာင္တာမ်ား/ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကး လဲလွယ္ေရး႐ုံးခန္းမ်ား၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးကို ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ တင္ဆက္မႈမ်ားျဖင့္ လူသိမ်ားေအာင္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရ႐ွိေစျခင္း။
လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြသုံး ေအတီအမ္စက္မ်ား ျပဳလုပ္လည္ပတ္ႏုိင္ျခင္း။
အလိုအေလ်ာက္ ျပင္ဆင္ႏုိင္သည့္စနစ္ပါဝင္သည့္ မီနီကြန္ပ်ဴတာကို ပင္မခ်ိတ္ဆက္မႈအျဖစ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း။
ကမာၻတစ္ဝန္း႐ွိ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြသုံး ေအတီအမ္စက္မ်ားမွ ႏုိင္ငံသုံးေငြမ်ားကုိ အပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ ထုတ္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကး ပိုက္ဆံအိတ္မ်ား။
ဗီဇာ/မာစတာကတ္မ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးျခင္း။ ကတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို SPA ျဖင့္ ျပသႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ စာရင္းပိုင္႐ွင္မွ ေငြသားထုတ္ယူလိုပါက လက္႐ွိေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျဖင့္ ႏုိင္ငံသုံးေငြေၾကးကုိ အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ျခင္း။ အဆုိပါကတ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံသုံးေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈမ႐ွိေသာ ဝင္ေငြနိမ့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ဘဏ္စာရင္းမ႐ွိသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အတြက္ အထူးသျဖင့္ ပို၍အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။
စက္႐ုပ္ဟုတ္မဟုတ္ ခြဲျခားခန္႔မွန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းအတြက္ အလားတူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ Satoshi အနည္းငယ္ကို ထုတ္ေပးႏုိင္ေသာ Bitcoin ဒဂၤါးထုတ္စက္ကဲ့သို႔ SPA ဆုခ်ီးျမွင့္ရန္ ေၾကာ္ျငာျခင္း။
 ေငြလဲလွယ္ျခင္း က႑တြင္သာမက အျခားက႑မ်ားတြင္ပါ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးကို လူသိမ်ားလာေစရန္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း။
“စကၠဴ” ပိုက္ဆံအိတ္မ်ားအတြက္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ။
လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးမ်ားၾကား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အျပန္အလွန္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း။
လုံလုံၿခဳံၿခဳံ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပိုက္ဆံအိတ္ ပုံစံတို႔အား ျပင္ဆင္မြမ္းမံႏုိင္မည့္ ထပ္ေဆာင္းကြန္ရက္မ်ား
ထိပ္တန္း လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကး 100 ၾကား အဆင့္ေရာက္႐ွိျခင္း။
လွ်ဳိ႕ဝွက္ေငြေၾကးႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေၾကာ္ျငာႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ ဗီဒီယိုမ်ားအပါအဝင္ အျခားေၾကာ္ျငာအခ်က္အလက္ ျပင္ဆင္ျခင္း။
.onion ဝက္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုႏွင့္ TOR ဘေရာက္ဇာအတြက္ node တစ္ခု ဖန္တီးျခင္း။
Smart contracts and smart assets. စမတ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ စမတ္ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား။
SPA သုံးစနစ္မ်ားအတြက္ စုေပါင္းရန္ပုံေငြထည့္ဝင္ျခင္း။
ICO platform using SPA. SPA သုံး ICO platform။
သုံးစြဲသူအခ်င္းခ်င္း ေခ်းငွားရန္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈလြတ္ကင္းသည့္ ဘေလာ့ခ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ အေျချပဳ platform ။